top of page

Algemene Voorwaarden

1.       Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle diensten bijgevolg afgesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden.  Deze voorwaarden maken deel uit van de dienstverleningsovereenkomst en hebben voorrang op de bepalingen ervan.

2.       Elke annulering van het geheel of een gedeelte van het overeengekomen werk dient schriftelijk te geschieden.  In voornoemde gevallen evenals bij ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de opdrachtgever zal laatstgenoemde een forfaitaire schadevergoeding van 30%  op het overeengekomen totaal bedrag verschuldigd zijn ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en winstderving, onverminderd het recht van de dienstverlener om een hogere schade te bewijzen.  

3.       Het bedrag van de facturen is steeds betaalbaar te Glabbeek, netto contant en zonder korting.  De aanvaarding van de facturen geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn.  Tenzij anders vermeld,  zijn de facturen contant betaalbaar.

4.       Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen.  Vanaf de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 8 % per jaar op.

5.       Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar.  In geval van niet betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswege en zonder  ingebrekestelling gehouden bij toepassing van artikel 1147 B.W. tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en vastgesteld op 10 % van het onbetaalde bedrag met een minimum van 125 €, onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten.

6.       Ingeval van niet tijdige betaling van de factuur behoudt de dienstverlener zich het recht voor de werken onmiddellijk stop te zetten, tot betaling van alle nog openstaande schulden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant.

7.       De dienstverlener gaat een inspanningsverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor zijn opzettelijke fout.  In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door de dienstverlener steeds beperkt tot het bedrag dat door hem voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van opzet.

8.       Persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens die de klant ons verstrekt, worden als vertrouwelijk beschouwd en worden uitsluitend bewaard en verwerkt in het kader van de relatie tussen de klant en ons. Zij worden niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden zonder de voorafgaande goedkeuring van de klant.

De gegevens kunnen echter worden doorgegeven aan een partner die tussenkomt in het kader van onze wettelijke verplichtingen of die betrokken is bij de verwerking van de transactie met de klant (bijvoorbeeld: onze boekhouder, een leverancier, een onderaannemer…).

Wij verbinden ons ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen om te vermijden dat derden zonder toelating toegang zouden hebben tot de persoonlijke gegevens die u ons hebt medegedeeld.

De klant heeft altijd de mogelijkheid om kennis te nemen van deze persoonlijke gegevens die wij in onsbezit hebben en te vragen om deze aan te passen of te verwijderen, voor zover dit mogelijk is met het oog op de naleving van onze wettelijke verplichtingen inzake de bewaring van gegevens betreffende handelstransacties. Voor alle inlichtingen over dit onderwerp kunt u uw vragen sturen naar onze maatschappelijke zetel.

9.       Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren  uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

bottom of page